Om Kulturminneatlas (Brukerhåndbok) (Registreringsskjema)

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylke har bestemt at det i samanheng med Kulturminneåret 2009 skal produserast eit digitalt kulturminneatlas til bruk for kommunane i fylket. Kulturminneatlaset skal vere eit nettbasert digitalt verktøy for å kartfeste, registrere og presentere kulturminne og kulturmiljø i dei enkelte kommunane i fylket.

Hovudformål med kulturminneatlaset:

 • - Gi oversikt over kulturminna og kulturhistoria i kvar kommune.
 • - Auke kommunane sitt grunnlag for å kunne forvalte kulturminna på ein god måte.
 • - Gi auka kunnskap om kulturminna i kommunane, mellom anna til bruk i skulane, reiseliv m.m.

Kulturminneatlaset er eit samarbeid mellom kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylke.


Arbeidsgruppe:
 • - Øyvind Takøy Naas, GIS-koordinator, Fylkesmannen i M & R
 • - Knut Sindre Vale, GIS-koordinator, M & R fylkeskommune
 • - Jan Aakvik, koordinator Kulturnett Møre og Romsdal
 • - Ingunn Krosby, enhetsleder for kultur; Sula kommune
 • - Håvard Sørvik, leder kart og oppmåling; Nesset kommune
 • - Jens Peter Ringstad, fylkeskonservator, M & R fylke
 • - Brit Hansen, rådgiver kulturvern, M & R fylke
Ansvar for utvikling av kulturminneatlaset:
 • - Øyvind Takøy Naas, GIS-koordinator, Fylkesmannen i M & R
 • - Knut Sindre Vale, GIS-koordinator, M & R fylkeskommune
 • - Brit Hansen, rådgiver kulturvern, M & R fylke
Assistanse og utprøving
 • - Hjelp til utarbeidelse av registreringskjema: Anne Sætren, NIKU
 • - Utprøving av registreringskjema: Aukra kommune v/ Ellen Karin Tangen og Aukra historielag
Ansvarlege kontaktpersonar:

Datateknisk ansvarleg:

Kulturminnefagleg ansvarleg:

Økonomi:

 • Nils Gunnar Solli, assisterande kulturdirektør, M & R fylke

Innkjøps- og anbodsprosess:

 • Jorid Nerland, rådgivar M & R fylke
 • Arnt Ove Hol, innkjøpssjef M & R fylke

Kontakter i kommunane vil vere ansvarlege personar for kultur i den aktuelle kommune